Vedtægter
Foreningen: Apex Gym
Senest revideret april 2023
 
1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningen Apex Gym. Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune og er en af Danmarks ældste foreninger af sin slags, idet den er official stiftet tilbage i 1992.
Foreningen er tilsluttet Dansk Muay Thai forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.
 
2. Foreningens formål
Foreningens formål er at dyrke diverse kampsportsgenre ud over officiel Muay Thai. Således også MMA, K1 samt styrke-, konditions- og motionstræning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 
3. Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 9 år og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser.
Medlemmer, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender.
 
4. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside. 
 
5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside (via ens medlemsprofil) eller sende en mail til kassereren med sine oplysinger samt en tilkendegivelse af, at man ønsker at opsige medlemskabet.
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
 
6. Kontingent
Kontingent er forudbetalt og betales d. 1 i måned.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.
 
7. Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
 
8. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.
 
9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med mindst 2 ugers varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer over 16 år, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleant
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
 
11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 
12. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og eventuelt 2 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 9. 
 
13. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden d. 15. marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 
14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
15. Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden, kassereren.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hvert for sig.
Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 15.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
Enkelte grupper, herunder fightere, som får eksterne donationer ifm. større stævner, vil dette køres i separat arbejdsgruppering.
 
16. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
17. Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.